"Hau due mat troi" va nhung canh co rating cao nhat

Truyền hình 15:57 24/03/2016

"Hậu duệ mặt trời" và những cảnh có rating cao nhất

3 phân cảnh ấn tượng và có rating cao nhất trong 8 tập phim đã được chiếu

Kết nối